รพ.ธนบุรี เปิดจุดประสานงานจัดทำวัคซีนพาสปอร์ต

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
รพ.ธนบุรี เปิดจุดประสานงานจัดทำวัคซีนพาสปอร์ต โดยร่วมกับ
สปคม.(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปและนับว่าเป็นจุดประสานงานแห่งแรกในย่านฝั่งธนฯ
โดยมีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้.-
- เปิดรับเอกสารวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
- จำกัดจำนวน 50 คน/วัน
- รับวัคซีนพาสปอร์ตได้ในสัปดาห์ถัดไป(ตามใบนัดหมาย)
สำหรับสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมา
1.สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) ที่ชัดเจน
และยังมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ
2.สำเนาเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19
ของประเทศไทย(อย่างน้อย 2 เข็ม)
3.ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองฯ ครั้งละ 50 บาท
จุดประสานงานจัดทำวัคซีนพาสปอร์ต รพ.ธนบุรี
ติดต่อยื่นเอกสารได้ที่ ชั้น 1 ศูนย์บริการฉีดวัคซีน อาคาร 1
สอบถามโทร. 1645 กด1 ต่อ 7775 (ตามวัน-เวลา ที่ให้บริการ)